อุปกรณ์
อุปกรณ์และการควบคุม
Leb Test Sand
Electronic Universal Sand Strength Machine (Power 220V)
Sand Rammer Machine
Rapid Sand Washer Digital 220V MF-05 ,4.5 lite(Korea)
AFS Clay Tester Assembly (Power 220V) 42131-ASM
HOTPLATE STIRRER
BURET 50ml.
โถดูดความชื้น
ULTRASONIC CLEANER
DIGITAL BALANCE
MOISTURE ANALYZER MX-50 , AND(JAPAN)
SIVE SHAKER MACHINE
PERMEABILITY STANDARD
Sand Rammer Machine
Lab วิเคราะห์เคมี ธาตุของโลหะ
ARLSPECTROMETER
TENSILE MACHINE
BRINELL HARDNESS TESTER
THERMOMETER
CE METER
DIMENSION INSPECTION
การจำลอง
เราใส่ใจคุณภาพทุกขั้นตอนผลิตด้วยห้องปฎิบัติการที่ทันสมัย ได้แก่ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมี (Chemical composition analysis) ,ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณสมบัติทรายแบบ (Sand properties Testing), ห้องปฏิบัติการทดสอบคุณสมบัติทางกล (Mechanical properties Testing) ,ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค (Microstructure analysis) และอุปกรณ์เครื่องมือตรวจสอบ Dimesion ที่ครบครันเพื่อรับประกันคุณภาพงานหล่อที่ได้ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด
1. การทดสอบองค์ประกอบทางเคมี
เครื่อง Spectrometer ใช้สำหรับตรวจสอบส่วนผสมทางเคมีของ น้ำเหล็ก และ Steel Scrap สามารถวัดธาตุต่างๆได้ 24 ธาตุ
CE METER ใช้วัดค่าคาร์บอน (C), คาร์บอนสมมูลย์ (Carbon Equivalent, CE.) และวิเคราะห์อัตราการเย็นตัว (Cooling Curve)
2. การทดสอบคุณสมบัติของทราย
ห้องปฎิบัติการทดสอบคุณสมบัติทรายแบบ ประกอบด้วยเครื่องมือตรวจสอบดังต่อไปนี้
1. Moisture Tester ใช้ตรวจสอบความชื้น
2. Green Compressive Strength Tester ใช้ตรวจสอบความแข็งแรงของทรายแบบ
3. Peameability Tester ใช้ตรวจสอบความโปร่งอากาศของทรายแบบ
4. Compactability Tester ใช้ตรวจสอบความแข็งแรงการกระแทก
5. Active clay, Total Clay, VCM., LOI.
3. การทดสอบสมบัติทางกล
Univeral Tensile Strength Machine
ห้องปฎิบัติการทดสอบคุณสมบัติทางกล ประกอบด้วยเครื่องมือตรวจสอบดังต่อไปนี้
1. Universal Tensile Strength machine ใช้ทดสอบแรงดึง การยืดตัวและสามารถตรวจสอบ Bending Test ได้ด้วย
2. Hardness Tester ใช้ตรวจสอบความแข็งชิ้นงาน
4. การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค
ห้องปฎิบัติการตรวจสอบและวิเคราะห์โครงสร้าง
1. Metallurgical Microscope ใช้ตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค
2. Image Analyzer Software ใช้วิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคสามารถวิเคราะห์ได้ทั้ง FC และ FCD.
5. การตรวจสอบขนาด
เครื่องมือวัด Dimension ชนิดต่างๆ เราสามารถวัดขนาดได้ทุกมิติตามที่ลูกค้าต้องการ

THAIFUKOKU PANAPLUS FOUNDRY CO,.LTD 333 MOO 5 BANGNA TRAD RD, KM.31 BANGBO SAMUTPAKARN 10560 THAILAND
Tel : [662] 337-6667-8,
[662] 337-6262
Tel : (66) 64-542 6665,
(66) 89-504 4477
Fax. [662] 337-6226
http://www.tfpf.com
Email : admin@tfpf.co.th