อุปกรณ์

อุปกรณ์ และ การควบคุมคุณภาพ

เรามีระบบควบคุมคุณภาพและมีเครื่องมือที่เพรียบร้อมในการทำงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้า และความพึงพอใจสูงสุด

Lab test sand

Lab วิเคราะห์เคมี ธาตุของโลหะ

การจำลอง

เราใส่ใจคุณภาพทุกขั้นตอนผลิตด้วยห้องปฎิบัติการที่ทันสมัย ได้แก่ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมี (Chemical composition analysis) ,ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณสมบัติทรายแบบ (Sand properties Testing), ห้องปฏิบัติการทดสอบคุณสมบัติทางกล (Mechanical properties Testing) ,ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค (Microstructure analysis) และอุปกรณ์เครื่องมือตรวจสอบ Dimesion ที่ครบครันเพื่อรับประกันคุณภาพงานหล่อที่ได้ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

1). การทดสอบองค์ประกอบทางเคมี

2). การทดสอบคุณสมบัติของทราย

ห้องปฎิบัติการทดสอบคุณสมบัติทรายแบบ ประกอบด้วยเครื่องมือตรวจสอบดังต่อไปนี้

1. Moisture Tester ใช้ตรวจสอบความชื้น

2. Green Compressive Strength Tester ใช้ตรวจสอบความแข็งแรงของทรายแบบ

3. Peameability Tester ใช้ตรวจสอบความโปร่งอากาศของทรายแบบ

4. Compactability Tester ใช้ตรวจสอบความแข็งแรงการกระแทก

5. Active clay, Total Clay, VCM., LOI.

3). การทดสอบสมบัติทางกล

Univeral Tensile Strength Machine
ห้องปฎิบัติการทดสอบคุณสมบัติทางกล ประกอบด้วยเครื่องมือตรวจสอบดังต่อไปนี้

1. Universal Tensile Strength machine ใช้ทดสอบแรงดึง การยืดตัวและสามารถตรวจสอบ Bending Test ได้ด้วย

2. Hardness Tester ใช้ตรวจสอบความแข็งชิ้นงาน

4). การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค

ห้องปฎิบัติการตรวจสอบและวิเคราะห์โครงสร้าง

1. Metallurgical Microscope ใช้ตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค

2. Image Analyzer Software ใช้วิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคสามารถวิเคราะห์ได้ทั้ง FC และ FCD.

5). การตรวจสอบขนาด

เครื่องมือวัด Dimension ชนิดต่างๆ เราสามารถวัดขนาดได้ทุกมิติตามที่ลูกค้าต้องการ